لغات مشابه
troupial : ( )=icterus(ج.ش ).مرغ انجير خوار امريکايى

trouser strap : رکاب شلوار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: