لغات مشابه
tumbler : معلق زن

tumbler hook : علوم دريايى : قلاب پران

tumbler lever : علوم مهندسى : اهرم واسطه

tumbler switch : معمارى : قطع و وصل کن قپانى

tumbleweed : (گ.ش ).تاج خروس

tumbling : ورزش : زمينى

tumbling barrel : غلتک مخصوص صيقل فلزات

tumbling verse : (انگليس )شعر بى قاعده وبى وزن قديمى

tumbrel : )tumbril(الت شکنجه ،گيوتين ،گارى ،قايق ته صاف ،ادم مست وتلوتلو خور

tumbrel or bril : ارابه دو چرخه براى بردن مهمات و ادوات ،ارابه کود بر

tumbril : )tumbrel(الت شکنجه ،گيوتين ،گارى ،قايق ته صاف ،ادم مست وتلوتلو خور

tumbuy or dung : که غلتان ،گوگردانک

tumefaction : )tumescence(اماس ،حالت تورم

tumefactive : متورم ،اماس دار

tumescent : ورقلنبيده , ورم کرده

tumid : ورقلنبيده , آماسيده , ورم کرده

tumidity : ورم ،اماس ،غرور،بادکردگى

tumidly : به طور متورم يا اماسيده ،با اب و تاب

tumidness : باد کردگى ،تورم ،اب و تاب

tumify : باد کردن ،اماس کردن ،متورم ساختن

tumor : تومور , ورم , دشپل , غده

tumorous : دشپلي

tumour : )tumor(دشپل ،تومور،برامدگى ،ورم ،غده

tump : (د.گ-.انگليس )تپه ،توده درختان واقع بر روى تپه ،توده ،انبوه ،انباشته

tumple : علوم هوايى : گردش حول محور عرضى

tumult : هياهو , جنجال راه

tumult : هنگامه ،همهمه ،غوغا،شلوغ ،اشوب ،التهاب ،اغتشاش کردن ،جنجال راه انداختن

Tumult : غوغ

tumultious : پرجنجال

tumultuary : پراشوب ،اشفته ،پر سر وصدا

tumultuous : بهم ريخته , پر آشوب

tumulus : مقبره

tun : دربشکه ريختن , لوله بخاري

tun dish throught : علوم مهندسى : پاتيل ميانى

tuna : ( )=tuna fish(ج.ش ).ماهى توناياتون

tuna fish : ( )=tuna(ج.ش ).ماهى توناياتون

tunable : tunably(، )=tuneableخوش نوا،خوش اهنگ ،کوک ،موزون ،تنظيم پذير

tunably : tuneable(، )tunableخوش نوا،خوش اهنگ ،کوک ،موزون ،تنظيم پذير

tunc : قبا،بلوز زنانه ،پيراهن نظامى ،پوشش ،پوست

tundish : علوم مهندسى : قيف

tundra : تندرا

tune : کوک کردن , لحن , آهنگ , کوک زدن

tune up : شروع باواز کردن ،(مک ).موتور را تنظيم کردن

tuneable : tunably(، )=tunableخوش نوا،خوش اهنگ ،کوک ،موزون ،تنظيم پذير

tuned : کوک شده , وفق يافته

tuned circuit : الکترونيک : مدار ميزان شده

tuned radio frequency receiver : الکترونيک : راديو با بسامد ميزان شده

tuned transformer : الکترونيک : مبدل ميزان شده

tuneful : خوش الحان

tunel diode : ديود نقبى ،ديود تونلى

tuneless : ناکوک

tuner : ميزان کننده , نواگر

tunes : الحان

Tung Chi Hua : تونگ چي هوا

tung oil : علوم مهندسى : روغن چرب

tungar tube : الکترونيک : لامپ تانگار

tungstan carbide : ماده تونگستن کاربيد،(ماده داخلى گلوله هاى ثاقب)

tungsten : تنگستن

tungsten filament : الکترونيک : افروزه تنگستنى

tungsten steel : الکترونيک : فولاد تنگستن دار

tungstic : داراى تنگستن

tunic : نيام ،(روم قديم )پيراهن بى استين يا با استين که مرد وزن ميپوشيده اند،بلوزيا کت کوتاه کمربند دار،کت کوتاه سربازان انگليس ،پوشش

tunica : غشاء پوششى ،نام قبيله اى از سرخ پوستان امريکا

tunicate : )tunicated(نيام دار،پوشش دار،پيراهن پوش ،جانور نيام دار

tunicated : )tunicate(نيام دار،پوشش دار،پيراهن پوش ،جانور نيام دار

tunicle : لباس کوتاه

tuning coil : الکترونيک : پيچک ميزان ساز

tuning eye : الکترونيک : چشم ميزان نما

tuning hammer : کليد کوک پيانو

tuning indicator : الکترونيک : ميزان نما

tuning meter : الکترونيک : ميزان سنج

tuning pipe : ناى مخصوص کوک وميزان کردن بعضى الات موسيقى

tuning fork : دوشاخه ،دياپازن

Tunisia : تونس

tunnage : قانون ـ فقه : tonnage

tunnel : زيرنقب , تونل ساختن , تونل , زيرنقب زدن , سوراخ کوه , نقب راه

tunnel kiln : معمارى : کوره تونلى

tunnel vision : روانشناسى : بينايى کانونى

tunneling process : شيمى : فرايند تونل زنى

tunny : (ج.ش ).هر نوع ماهى اسقومرى اقيانوسى

tunr : ساز کوک کن

tup : شاخ قوچ ،سندان ،چکش ،شاخ زدن ،جفت گيرى کردن

tuple : چند تايى

tuppence : دوپني

tuque : کلاه بافته پشمى زمستانى

Turaj : تورج

Turan : توران

turanian : توراني

turbalence : اشوبناکى ،اغتشاش ،شورش ،ياغى گرى

turban : دستار , عمامه , عصابه

turbary : قانون ـ فقه : حق برداشتن خاک از زمين غير

turbid : درهم وبرهم , کدر

turbidimeter : شيمى : کدرى سنج

turbidimetric analysis : شيمى : کدرى سنجى

turbidity : گل آلودي , مه آلودي

turbidness : تيرگى ،درهم برهمى

turbih : تربد

turbin casing : علوم مهندسى : بدنه توربين

turbin stator : علوم هوايى : استاتور توربين

turbinal : (ج.ش -.تش ).پيچى شکل ،فرفره اى

turbinate : فرفرهاي

turbine : توربين

turbine disc : علوم هوايى : ديسک توربين

turbine governor : علوم مهندسى : تنظيم کننده توربين

turbine nozzle : علوم مهندسى : شيپوره توربين

turbine pump : عمران : پمپ توربينى

turbine rotor : علوم هوايى : رتور توربين

turbine stage : علوم هوايى : طبقه توربين

turbine vane : علوم هوايى : تيغه توربين

turbine wheel : علوم هوايى : چرخ توربين

turbo compressor : معمارى : کمپرسور دورانى

turbo porolog : کامپيوتر : POROLOبراى استفاده روى کامپيوتر شخصى

turbo generator : علوم مهندسى : توربو ژنراتور

turbo pump : علوم مهندسى : توربو پمپ

turbocar : اتومبيل توربين دار

turbogenerator : دستگاه مولد برق داراى توربين

turbojet : جت توربيني

turbojet engine : موتور هواپيماى داراى توربين جت

turbolence chamber : علوم مهندسى : اطاق جريان گردابى

turboprop jet engine : موتور جت مجهز به موتور توربين

turbopump : علوم هوايى : پمشى که توسط توربينى که بوسيله گازهاى حاصل از سوختن سوختهاى راکت به چرخش درامده به حرکت در مى ايد

turboramjet : علوم هوايى : ترکيبى از توربوجت و رم جت

turborocket : علوم هوايى : ترکيبات گوناگونى از توربين گاز و راکت در يک موتور

turboshaft : علوم هوايى : توربين گاز براى دادن قدرت به شفت

turbostarter : علوم هوايى : استارتر موتوراصلى که توسط توربينى ميچرخد که خود توسط خروج گاز به حرکت درامده

turbosupercharger : علوم هوايى : سوپر شارژى در موتورهاى پيستونى که توسط توربينى در مسير گازهاى خروجى کار ميکند

turbot : (ج.ش ).سپر ماهى ،ماهى پهن خوراکى

turbulance : علوم هوايى : اشفتگى

turbulant : علوم هوايى : اشفته

turbulator : اسباب مخصوص بهم زدن مايعات

turbulence : اغتشاش , تلاطم

turbulency : )turbulence(اشفتگى ،اغتشاش ،اشوب ،گردنکشى ،تلاطم

turbulent sea : درياي منقلب

turcism : کيش ترکى ،روش ترک ها

turco : ترک و...،ترکيه و...

turcoman : )turkoman(ترکمن ،ترکمنى

turd : سنده ،گه ،پشکل

tureen : ظرف سوپ خورى ،قدح سوپ خورى

turf : کلوخ چمني , باچمن پوشاندن

turf accountant : ورزش : متصدى شرطبندى

turfines : پوشيدگى از ريشه يا چمن

turfman : ورزش : صاحب اسب و علاقه مند به اسبدوانى

turfski : ورزش : اسکى کوتاه روى چمن

turfy : پوشيده از ريشه يا کلوخ چمنى

turgescence : تورم ،برامدگى ،اماس ،بادکردگى ،تکبر

turgescent : اماس کننده ،متورم ،باد کرده ،پرطمطراق

turgid : پر طمطراق

turgidity : پر طمطراقي

turgor : (گ.ش ).ورم سلولهاى زنده گياهى ،اتساع غشاء پروتوپلاسم گياهى

turing machine : ماشين تورينگ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت کتاب روانشناسی تربیتی دکتر سیف
تعمیر لامپ های کم مصرف
مقاله درمورد محاسبه ومقایسه دز انتگرال قلب در رادیوتراپی مری با سه انرژی
دانلود مقاله در مورد معرفی امنیت زیستی بعنوان روشی برای كاهش بیماریهای عفونی
مقاله درمورد معرفی رشته مهندسی پزشکی
مقاله در مورد اهمیت و نگه داری مواد غذایی
دانلود مقاله درمورد نوار قلب و چگونگی تفسیر آن
جواب تمرینات کتاب 2 American English File Workbook
6تم حرفه ای پاورپوینت برای ارائه پایان نامه
دانلود حل تمرین سیستم های فازی و کنترل فازی فصل نهم
جواب تمرینات Touchstone Workbook 1
جواب تمرینات کتاب Top Notch 3 Workbook Second Edition
دانلود گزارش كارآموزی كارخانه زمزم گرگان
دانلود نمونه قرارداد سرایداری و خدماتی
دانلود پاورپوینت طرح کارآفرینی پرورش مرغ بومی
پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی
"Introduction to Magnetic Materials, 2nd Edition"
Design of Rotating Electrical Machines
Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives