لغات مشابه
tumefactive : متورم ،اماس دار

tumescent : ورقلنبيده , ورم کرده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: