لغات مشابه
tumid : ورقلنبيده , آماسيده , ورم کرده

tumidity : ورم ،اماس ،غرور،بادکردگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: