لغات مشابه
tumidity : ورم ،اماس ،غرور،بادکردگى

tumidly : به طور متورم يا اماسيده ،با اب و تاب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: