لغات مشابه
tumidness : باد کردگى ،تورم ،اب و تاب

tumify : باد کردن ،اماس کردن ،متورم ساختن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: