لغات مشابه
twisted pair cable : کامپيوتر : کابل زوج بهم پيچيده

twisted strata : معمارى : لايه هاى پيچيده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: