لغات مشابه
two headed : دوسر

two hun dered : دويست ،دو صد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: