لغات مشابه
two hun dered : دويست ،دو صد

two hundred : دويست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: