لغات مشابه
two hundreth : دويستمين

two input adder : افزايشگر با دو ورودى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: