لغات مشابه
two input subtractor : کاهشگر با دو ورودى

two legged : دو پايه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: