لغات مشابه
two pass assmbler : هم گذر دو گذرى

two pawns game : ورزش : بازى دو پياده در سيستم روسى در دفاع گرونفلد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: