لغات مشابه
two person game : بازرگانى : بازى دو نفره در تئورى بازيها

two phase machine : ماشين دو فازه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: