لغات مشابه
two phase region : شيمى : ناحيه دو فازى

two ply : دولاتاب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: