لغات مشابه
two ply : دولاتاب

two reams of paper : دو بند کاغذ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: