لغات مشابه
two sets : دودست , دو دست

two sided : دوپهلو،دوطرفه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: