لغات مشابه
two thirds : دو سهم ،دو ثلث

two thousand odd : ¹¹¹ 2و خرده اى ،¹¹¹ 2و اندى ،¹¹¹ 2و کسرى

two thousand tonner : کشتى دو هزار تنى

two thousands guineas : ورزش : مسابقه شرطبندى بين اسبهاى اصيل 3 ساله انگليسى

two tongued : زبان ،زبانه( در زنگ و نى و اتش) ،زير چاکى ،زبانه يا ميله شاهين

two tower facade : معمارى : نماى دو برجى

two unit system : الکترونيک : دستگاه دو برقى

two valued : دو ارزشى

two way list : ليست دو طرفه

two way simultaneous operation : کامپيوتر : عملکرد همزمان دو طرفه

two worlds : دارين

two cylinder engine : علوم مهندسى : موتور دو سيلندر

two dimensional lattice : شيمى : شبکه دو بعدى

two door : دو در

two eyed : دوچشمي

two factor theory : روانشناسى : نظريه دو عاملى

two fold : دوبرابر،دولا

two folded : مثني

two footed : دوپا

two headed : دوسره

two humped : دوکوهانه

two leg sling : علوم دريايى : باربردار دوبندى

two legged : دوپايه

two man block : ورزش : دفاع دونفره

two mover : ورزش : مسئله مات در دو حرکت

two necked flask : شيمى : بالن دو دهانه

two phase alternator : علوم مهندسى : مولد دو فازه

two phase armature : علوم مهندسى : ارميچر دو فازه

two phase circuit : علوم مهندسى : مدار دو فازه

two phase connection : علوم مهندسى : اتصال يا مدار دو فازه

two phase field : علوم مهندسى : ميدان دو فاز

two phase mains : علوم مهندسى : شبکه دو فاز

two phase meter : علوم مهندسى : کنتور دو فاز

two phase system : علوم مهندسى : شبکه يا سيستم دو فاز

two phase to earth fault : علوم مهندسى : اتصال زمين دو فاز

two ply : دولا , دولائي

two point threshold : روانشناسى : استانه دو نقطه اى

two pole : الکترونيک : دو پل

two sided : دوطرفي , جنبتين , ذوجنبتين

two stage experiment : روانشناسى : ازمايش دو مرحله اى

two stage sampling : روانشناسى : نمونه گيرى دو مرحله اى

two story : دوطبقه

two stroke engine : علوم مهندسى : موتور دو زمانه

two tailes test : روانشناسى : ازمون دو دامنه اى

two terminal network : الکترونيک : شبکه دو قطبى

two throw ladder : علوم دريايى : پلکان مضاعف

two valve receiver : علوم مهندسى : گيرنده دو لامپى

two way : ورزش : موفق در حمله و دفاع

two way analysis : روانشناسى : تحليل دو عاملى

two way machine : علوم مهندسى : ماشين دو راهه

two wheel tractor : علوم مهندسى : تراکتور دوچرخه

twofold : دوچندان , دوگانه

twon car : اتومبيل کرايه مسافرى

twonsman : اهل شهر،همشهرى

twopence : مبلغ دو پنس ،مسکوک دو پنسى

twopenny : سکه دو پنسى ،کتاب اول ابتدايى بچه ها

twosome : دو نفري

twx : کامپيوتر : Teletypewriter Exchange Serviceامکان تبادل تله تايپ

tyburntree : دار

tycho : نجوم : تيکو

tying : (وجه وصفى معلوم از فعل)tie ،متصل کننده

tyke : )tike(ادم خام دست ،بچه شيطان و موذى ،کودک ،طفل

Tylenol : تايلنول

tymbal : دهل

tympan : جبهه کليسا

tympani : کوسى ،طبلى ،وابسته به صماخ گوش

tympanic : بشکل طبل ،مثل پرده صماخ

tympanic bone : استخوانى که پرده صماخ را نگه ميدارد

tympanic membrane : روانشناسى : پرده صماخ

tympanist : طبل زن

tympanites : استسقاء طبل

tympanitis : اماس طبل گوش ،ورم گوش ميانى

tympanon : جبهه کليسا

tympanum : پرده صماخ

tympany : صداي سنگين

typable : )typeable(باماشين تحرير نوشتن ،نوشتنى

typal : نمونه اي

type : جنم , ماشين تحرير , نوع , نمونه , ماشين کردن , تيپ , گون

type ahead : کامپيوتر : ويژگى اى که باعث از بين رفتن کلمه مى شود

type bar printer : کامپيوتر : چاپگر ميله اى تايپ

type genus : نوع مشخص

type i error : روانشناسى : خطاى نوع اول

type ii error : روانشناسى : خطاى نوع دوم

type of duty : معمارى : نوع کار

type one error : بازرگانى : خطاى نوع اول در ازمون فرضها

type r conditioning : روانشناسى : شرطى شدن نوع ار

type s conditioning : روانشناسى : شرطى شدن نوع اس

type setting : حروف چينى

type style : کامپيوتر : سبک فونت

type tests : الکترونيک : ازمايشهاى نوعى

type two error : بازرگانى : خطاى نوع دوم

type write : ماشين کردن ،با ماشين تحرير نوشتن ،ماشين نويسى کردن

type writer : ماشين تحرير

type setter : حروف چين

typeable : )typable(باماشين تحرير نوشتن ،نوشتنى

typeball : کامپيوتر : يک عنصر ضربه زننده ماشين تحرير که شامل تمام کاراکترهاى قابل استفاده مى باشد

typeface : سبک حروف

typegraphy : کامپيوتر : فن چاپ

typematic : کامپيوتر : هر کاراکتر صفحه کليد که تا وقتى بر ان فشار وارد مى شود تکرار مى گردد

typeover : کامپيوتر : توانايى يک چاپگر تماسى در ضربه زدن بيش از يکبار به کاراکتر و در نتيجه ايجاد اثر درشت و برجسته اى از ان روى نسخه چاپى تايپ روى مطلب

typeover mode : کامپيوتر : حالت تايپ روى مطلب

types : انواع

types of burst : علوم نظامى : نوع ترکش

typeset : حروف چيدن

typesetter : حروفچين

typesetting : حروف چيني

typewrite : باماشين تحرير نوشتن

typewriter : ماشين تحرير

typhlitis : اماس روده کور،ورم اعور

typhoid : تيفوئيدى ،وابسته به تيفوئيد،حصبه

typhoid fever : حصبه , مطبقه

typhold : مطبقه ،تيفوييد

typhous : حصبهاي

typhus : تيفوسي , تيفوس

typhus exanthemalicus : محرقه ،تيفوس

typic : نوبتى ،نوبه اى

typical : نوعي

Typical : نمونه ، معمولی

Typical : نمونه ، معمولی

typical galaxy : نجوم : کهکشان نمونه

typical sample : شيمى : نمونه نوعى

typicality : شاخصيت

typically : به طور نمونه يا رمز

typicalness : )typicality(نمونه ،علامت ،شاخصيت ،خصوصيت

typification : علامت سازي , طبقه بندي

typify : نمونه بودن , نمونه دادن

typing : ماشين نويسى

typist : ماشين نويس

typograph : ماشين حروف ريزى وحروف چينى

typographer : چاپچي , مطبعه چي

typographic : چاپي

typology : نوع شناسي , گونه شناسي , نشانه شناسي

typonym : نام نوعى اسم جنس

tyramine : روانشناسى : تيرامين

tyrannic : ستمگر،مستبدانه

tyrannical : ستمکار

tyrannically : جبارانه

tyrannicide : ستمگر کشي , ستمگر کش

tyrannize : مستبدانه حکومت کردن

tyrannous : ستمگرانه ،ظالمانه ،از روى ظلم وستمگرى

tyrannously : ستمکارانه ،ظالمانه

tyranny : ظلم , جور و ستم , ظلم وستم , ستمگري

tyrant : سلطان ظالم , جبار

Tyrant : ظالم

Tyrant : ظالم

tyrants : ضلمه

tyrian : صورى ،اهل صور

tyronnic : ستمگر،ظالمانه ،غاصبانه ،مستبدانه

tyrosine : روانشناسى : تيروسين

Tyson : تايسون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت لایه اتصال داده ها
پاورپوینت بسته بندی حبوبات-آجیل وادویه
پاورپوینت بررسی و كنترل همه گیری ها
"گیف تصویری Photo, مرجع درد در تقسیم بندی 9 گانه شکم"
دانلود مقاله سیمانكارى چاههاى نفت
"گیف تصویری Photo, زردچوبه: دارویی در آشپزخانه شما"
فایل (Word) بررسی سیستم اتوماسیون اداری و نقش آن در بهبود تصمیم گیری مدیران
"گیف تصویری Photo, عادت هایی که پیرتان می کند"
"گیف تصویری Photo, هرگز بعد از غذا خوردن، این 4 کار را انجام ندهید!"
فایل (Word) پژوهش حسابداری به روش سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
پاورپوینت ایمنی فردی در کارگاه
دانلود فایل (Word) پژوهش تحلیل و بررسی انواع اتصالات در اجزای ماشین
دانلود فایل (Word) پژوهش بررسی آنالیز روغن در مراقبت وضعیت ماشین آلات
تحقیق مالیات ارزش افزوده
تحقیق مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر درآمد املاک
مالیات بر درآمد و دارایی
مالیات چیست و فرار مالیاتی
تحقیق مالیه