لغات مشابه
typeable : )typable(باماشين تحرير نوشتن ،نوشتنى

typeball : کامپيوتر : يک عنصر ضربه زننده ماشين تحرير که شامل تمام کاراکترهاى قابل استفاده مى باشد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی