لغات مشابه
type tests : الکترونيک : ازمايشهاى نوعى

type two error : بازرگانى : خطاى نوع دوم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: