لغات مشابه
typeface : سبک حروف

typegraphy : کامپيوتر : فن چاپ

typematic : کامپيوتر : هر کاراکتر صفحه کليد که تا وقتى بر ان فشار وارد مى شود تکرار مى گردد

typeover : کامپيوتر : توانايى يک چاپگر تماسى در ضربه زدن بيش از يکبار به کاراکتر و در نتيجه ايجاد اثر درشت و برجسته اى از ان روى نسخه چاپى تايپ روى مطلب

typeover mode : کامپيوتر : حالت تايپ روى مطلب

types : انواع

types of burst : علوم نظامى : نوع ترکش

typeset : حروف چيدن

typesetter : حروفچين

typesetting : حروف چيني

typewrite : باماشين تحرير نوشتن

typewriter : ماشين تحرير

typhlitis : اماس روده کور،ورم اعور

typhoid : تيفوئيدى ،وابسته به تيفوئيد،حصبه

typhoid fever : حصبه , مطبقه

typhold : مطبقه ،تيفوييد

typhous : حصبهاي

typhus : تيفوسي , تيفوس

typhus exanthemalicus : محرقه ،تيفوس

typic : نوبتى ،نوبه اى

typical : نوعي

Typical : نمونه ، معمولی

Typical : نمونه ، معمولی

typical galaxy : نجوم : کهکشان نمونه

typical sample : شيمى : نمونه نوعى

typicality : شاخصيت

typically : به طور نمونه يا رمز

typicalness : )typicality(نمونه ،علامت ،شاخصيت ،خصوصيت

typification : علامت سازي , طبقه بندي

typify : نمونه بودن , نمونه دادن

typing : ماشين نويسى

typist : ماشين نويس

typograph : ماشين حروف ريزى وحروف چينى

typographer : چاپچي , مطبعه چي

typographic : چاپي

typology : نوع شناسي , گونه شناسي , نشانه شناسي

typonym : نام نوعى اسم جنس

tyramine : روانشناسى : تيرامين

tyrannic : ستمگر،مستبدانه

tyrannical : ستمکار

tyrannically : جبارانه

tyrannicide : ستمگر کشي , ستمگر کش

tyrannize : مستبدانه حکومت کردن

tyrannous : ستمگرانه ،ظالمانه ،از روى ظلم وستمگرى

tyrannously : ستمکارانه ،ظالمانه

tyranny : ظلم , جور و ستم , ظلم وستم , ستمگري

tyrant : سلطان ظالم , جبار

Tyrant : ظالم

Tyrant : ظالم

tyrants : ضلمه

tyrian : صورى ،اهل صور

tyronnic : ستمگر،ظالمانه ،غاصبانه ،مستبدانه

tyrosine : روانشناسى : تيروسين

Tyson : تايسون

tyupical : سنخى ،نوبتى ،نوبه اى ،برجسته ،شاخص ،معروف

tzar : czar(، )=tsarتزار،امپراطور روسيه قديم

tzarŠetc : قيصر

tzarina : ملکه روسيه تزارى

tzigane : وابسته به کوليهاى مجار يا موزيک انها،کولى مجارى ،قبطى مجارستانى ،قطبى

u boat : زير دريايى( مخصوصا زير دريايى المانى)

u bolt : معمارى : کرپى

u iron shaped valley : عمران : دره يو شکل

u test : روانشناسى : ازمون يو

u. claims : دعاوى غير مشروع يا ناحق

u. need : احتياج مبرم

u.f.a cup : ورزش : جام اتحاديه باشگاههاى اروپا

u.h.f. : الکترونيک : بسامد بسيار بسيار زياد

u.sings[ and+] : با انهايى که من ديده بودم فرق داشت

uaual : مالوف

uberstreichen : ورزش : لگام را براى چند گام رها کردن براى نشان دادن گام مرتب اسب

ubholestry : پارچه مبلي

ubi jus, ibi remedium : قانون ـ فقه : هر جا حقى هست ضمانت اجرا هم هست هر جا حقى است حق استيفاء ان هم وجود دارد

ubiety : کيفيت مکان

ubiquitous : (م.م ).حاضر،همه جا حاضر،موجود درهمه جا

ubiquity : حضور در همه جا در يک وقت( مثل ذات پروردگار)

uc : کامپيوتر : microcomputer

uchi uke : ورزش : دفاع از داخل

ucr (unconditioned response) : روانشناسى : پاسخ غير شرطى

ucs (unconditioned stimulus) : روانشناسى : محرک غير شرطى

ucsd pascal : کامپيوتر : يک زبان برنامه نويسى سطح بالا

ucsp p system : کامپيوتر : سيستم توسعه اى برنامه

udder : غده پستانى يا شيرى ،پستان گاو و مانند ان

uderstood : مفهوم

udometer : زيست شناسى : باران سنج

UFO : بشقاب پرنده

Uganda : اوگاندا

Ugandan : اوگاندايي

ugh : اه

uglify : زشت کردن

ugliness : زشتي , بدشکلي , بدريختي , بدگلي , بدترکيبي , نازيبائي

ugly : بد قيافه , بدشکل , بدگل , بدلقا , بدنما , بدقيافه , بدريخت , بدترکيب , نامقبول , بد منظر , بد گل , بي قواره , شنيع , بي ريخت , کريه , بد شکل , زشت , زشت رو , نازيبا

ugsome : مهيب ،مخوف ،ترسناک

uhlan : سوار نيزه دار

ujam rieter : عمران : ميخ پرچ کن

ukase : (در روسيه تزارى )فرمان اميراتور که قوت قانونى داشته

Ukraine : اوکراين

Ukrainian : اوکرايني

Ukranian : اکراين

ukulele : يک نوع الت موسيقى شبيه گيتار

ulcer : زخم معده

ulcerate : توليد قرحه کردن , ريش شدن

ulceration : ايجاد زخم يا قرحه ،زخم يا قرحه ،ريشى

ulcerative : موجب توليد زخم ،زخمى ،قرحى ،قرحه اى

ulcerous : قرحه دار , زخم دار

ulema : علما

uliginose : در باتلاق روينده

ulna : زند زيرن , زند اسفل

ulnar : وابسته به زند زبرين

ulotrichous : پشمالو،داراى موهاى شبيه پشم

ulotrichy : پشمالويى ،زبر مو بودن

ulster : ايالت اولسيتر در ايرلند،پالتو گشاد مردانه

ulterior : بعدى ،انطرف ،در درجخ دوم اهميت ،نهان

ulterior plans : تدابير اجل بعدى

ulteriorly : بعدا"،اجلا

ultimacy : حالت غايى ،،حالت نهايى ،غائيت

ultimaratio : نتيجه غايى

ultimate : آجل , بازپسين , منته , نهايه , غائي

ultimate analysis : شيمى : تجزيه نهايى

ultimate bearing capacity : عمران : حداکثر فشار متحمل پى

ultimate compressive strength : عمران : حداکثر مقاومت دربرابر فشار

ultimate factor of safety (ufs) : علوم هوايى : ضريب اطمينان اختيارى

ultimate stress limit : علوم مهندسى : حد تنش نهايى

ultimate tensile stress : علوم مهندسى : تنش کشش نهايى

ultimate truths : حقايق اوليه يا اصلى

ultimately : آجلا , مآلاً

ultimatum : اتمام حجت , اولتيماتون , آخرين پيشنهاد

ultimogeniture : اصول رسيدن ميراث به فرزند کهتر،حق کهترى

ultra : ماوراي

ultra audion : الکترونيک : اولترا اوديون

ultra large scale integration : کامپيوتر : مجتمع سازى در مقياس ماوراء بزرگ

ultra solar system : ماوراء منضومه شمسي

ultra high magnetic field : علوم هوايى : معمولا ميدان مغناطيسى با شغت بيش از ¹¹1ک

ultra high vacuum : علوم هوايى : مسير ازاد متوسط هوا

ultra high carbon steels : شيمى : فولادهاى فرا - پر - کربن

ultra violet radiation : علوم مهندسى : تشعشع ماوراء بنفش

ultrabasic : عمران : سنگ فوق باريک

ultracentrifuge : شيمى : فرا مرکز گريز

ultraconservative : بيش از حد محافظه کار،خيلى محتاط

ultrafiche : کامپيوتر : ماوراء فيش

ultraism : فراگرايش , افراط کاري , زياده روي

ultraist : کسيکه در مسائل دينى و سياسى و مانند انها زياده روى ميکند

ultralight aircraft : علوم هوايى : هواپيمائى با وزن کمتر از 454 کيلوگرم

ultramarine : واقع در انسوى دريا،رنگ ابى سير

ultramodern : فرانو

ultramodernist : فرانو گراي

ultramontane : ماوراء کوهها

ultramontanism : سکونت در ارتفاعات زياد،اعتقاد به تفوق مطلق پاپ

ultramundane : ماورا جهان , ماوراگيتي , فراجهاني

ultranationalism : عقايد ناسيوناليزم خيلى افراطى ،ملت پرستى افراطى

ultrared : فراسرخ , فراقرمز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود مقاله وضعیت اکسیژن مصرفی و ضربان قلب در شرایط بحرانی انکوباسیون
دانلود مقاله ویژگیهای پودر پر خوراک دام و طیور
ویژگیهای چربی مورد استفاده در خوراک دام و طیور
"جزوه کاربردی اندازه گیری فشار، سطح، دما و فلو"
دانلود مقاله آب در كشاورزی
دانلود مقاله آب و كشاورزی
دانلود مقاله آبیاری سطحی
دانلود مقاله آبیاری قطره ای
دانلود مقاله آبیاری
دانلود مقاله اتوماسیون گلخانه
دانلود مقاله اثر ازت بر خاک
پاورپوینت کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه
"دانلود مقاله اثر اقلیمی، خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسیلیوم"
دانلود مقاله اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز
دانلود مقاله اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست
بررسی شبكه های الكتریكی
بررسی ولتاژ DC فشار قوی
بررسی قوانین اهم و كیرشهف
بررسی مواد نیم رسانا