لغات مشابه
typhoid : تيفوئيدى ،وابسته به تيفوئيد،حصبه

typhoid fever : حصبه , مطبقه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی