لغات مشابه
unblushing : بدون شرم ،بى خجالت ،عارى از شرم

unbolt : گشودن( چفت)،باز کردن( چفت)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: