لغات مشابه
unbolt : گشودن( چفت)،باز کردن( چفت)

unbonnet : کلاه رااز سربرداشتن ،اشکار کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: