لغات مشابه
uncontested : بى چون وچرا،مسلما،بطورغيرقابل بحث

uncontrollable : غيرقابل نظارت , کنترل ناپذير , غيرقابل جلوگيري

uncontrolled loop : کامپيوتر : حلقه کنترل نشده

unconventionality : عدم رعايت اداب و رسوم ،بى تکليفى

unconverti nal : ازادازقيود يا رسوم ،غير قراردادى

uncooked : نپخته

uncoordinated : ناهماهنگ , بدون هماهنگي

uncork : چوب پنبه بطرى را بر داشتن ،رها کردن

uncorrelated : ناهمبسته

uncounted : نشمرده , شمرده نشده

uncouple : جدا کردن ،رها کردن ،از قلاده باز کردن ،از حالت زوجى خارج کردن ،باز شدن

uncoursed rubble masonery : معمارى : بنايى سنگ لاشه در هم

uncouth : ناسترده

uncover : بي پوشش کردن

uncoveranted : مشمول بيان نشده ،غير قراردادى

uncoverd : روباز

uncovered : بي پوشش , نپوشيده , رو باز , بي لفاف

uncovering : روبرداري

uncreate : نابود کردن ،نيست شدن ،معدوم کردن ،از ميان بردن

uncreated : غير مخلوق

uncritical : غير انتقادي

uncross : نسبت

uncrossed : بسته

uncrown : بى تاج و تخت کردن ،خلع کردن يا شدن

unction : چرب زباني , مداهنه , تلذذ , مرهم گذاري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 449 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 449 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/af8956f277d9afba18a2c943e58d09d58e139e45', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"7WIxl9YhUIUsalnbVCjem8YIScr6QsdA7OrI94eh";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"uncontaminated";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:22:"بدون آلودگي ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=uncontaminated";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877021;s:1:"c";i:1537877021;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/af8956f277d9afba18a2c943e58d09d58e139e45', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"7WIxl9YhUIUsalnbVCjem8YIScr6QsdA7OrI94eh";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"uncontaminated";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:22:"بدون آلودگي ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=uncontaminated";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877021;s:1:"c";i:1537877021;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/af8956f277d9afba18a2c943e58d09d58e139e45', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"7WIxl9YhUIUsalnbVCjem8YIScr6QsdA7OrI94eh";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"uncontaminated";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:22:"بدون آلودگي ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=uncontaminated";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877021;s:1:"c";i:1537877021;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('af8956f277d9afba18a2c943e58d09d58e139e45', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"7WIxl9YhUIUsalnbVCjem8YIScr6QsdA7OrI94eh";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"uncontaminated";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:22:"بدون آلودگي ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=uncontaminated";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877021;s:1:"c";i:1537877021;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58