لغات مشابه
uncork : چوب پنبه بطرى را بر داشتن ،رها کردن

uncorrelated : ناهمبسته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: