لغات مشابه
uncover : بي پوشش کردن

uncoveranted : مشمول بيان نشده ،غير قراردادى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: