لغات مشابه
uncrown : بى تاج و تخت کردن ،خلع کردن يا شدن

unction : چرب زباني , مداهنه , تلذذ , مرهم گذاري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: