لغات مشابه
unctuous : مداهنه آميز

uncultivated : نامزروع , موات , نتراشيده و نخراشيده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: