لغات مشابه
under 60 kg : ورزش : ¹ -6کيلوگرم

under 65 kg : ورزش : -65کيلوگرم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: