لغات مشابه
under 65 kg : ورزش : -65کيلوگرم

under 70 kg : ورزش : ¹ -7کيلوگرم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: