لغات مشابه
under 70 kg : ورزش : ¹ -7کيلوگرم

under 75 kg : ورزش : -75کيلوگرم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: