لغات مشابه
under 75 kg : ورزش : -75کيلوگرم

under 80 kg : ورزش : ¹ -8کيلوگرم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: