لغات مشابه
under arm low return : ورزش : ضربه کوتاه پايين دست

under arm net shot : ورزش : ضربه کوتاه از نزديک تور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: