لغات مشابه
under arm net shot : ورزش : ضربه کوتاه از نزديک تور

under arm stroke : ورزش : ضربه پايين دست

under arrest : قانون ـ فقه : تحت الحفظ

under bare poles : با دکل خالى بى بادبان

under carriage : علوم هوايى : ارابه فرود

under constraint : مجبور،درفشار

under construction : عمران : دردست ساختمان

under cover : سربسته ،درپاکت

under cover of frind ship : بعنوان دوستى

under cover of letter no : ضمن نامه شماره

under d. : باکراه ،تحت اکراه

under deck : بازرگانى : زير عرشه

under development : عمران : دردست توسعه

under disccussion : مورد بحث

under fire : تيراتش

under foot : درزيرپا،درحيطه اقتدار

under ground mining : عمران : استخراج زيرزمينى

under ground shaft : عمران : چاه کور

under ground survey : عمران : برداشت زيرزمينى

under hand : درنهان ،به پنهانى

under hatches : زير عرشه ،دوراز نظر،مرده

under interdiction : قانون ـ فقه : محجور

under interrogation : تحت بازجويي

under lock and key : زير قفل

under my hand and seal : قانون ـ فقه : به امضا و مهر من

under neath : ورزش : زير حلقه

under pain of death : قانون ـ فقه : با کيفر اعدام

under pledge of secrecy : با اين قول که راز پوشيده بماند،با قول کتمان مطلب

under police surveillance : قانون ـ فقه : تحت نظر پليس

under protection : قانون ـ فقه : تحت الحمايه

under reinforced : عمران : کم ارماتورگذارى شده

under repair : در دست تعمير

under reserve : بازرگانى : تحت تضمين

under restraint : در توقيف ،تحت توقيف ،د ربند

under sail : داراى بادبانهاى گسترده

under sentence of : محکوم به

under signed : قانون ـ فقه : امضا کننده زير

under surveillance : قانون ـ فقه : تحت نظر

under szturated rock : عمران : سنگ زير اشباع

under the attention of : تحت توجه

under the counter : قاچاقى ،داروى بدون نسخه و غير مجاز

under the credit : بازرگانى : تحت اعتبار

under the d. of : به بهانه ،درلفافه

under the guize of : بعنوان ،به بهانه ،درهيئت ،درزى

under the hand of : به امضاى

under the hand of hand : قانون ـ فقه : به امضاى.....

under the lee of : درپناه ،درمايت

under the mask of : به بهانه ،در لفافه

under the name of : تحت عنوان

under the notion of : بعقيده ،بفکر،بعنوان

under the notion that : به تصور اين که

under the ouspices of : درسايه ،درتحت توجهات

under the plea of : بعنوان ،به بهانه

under the presumption that : به گمان اين که

under the pretence of illness : به بهانه نا حوشى

under the pretence that : به بهانه اينکه

under the protection of : تحت حفاظت

under the rose : نهانى ،زير جلى ،محرمانه ،در خفا

under the seway of : تحت حکومت

under the shdow of god : بسايه خدا،در ظل الهى

under the stimulus of hunger : از فشار گرسنگى ،بر اثر گرسنگى

under the sun : در جهان ،در زير افتاب

under the t. of : درزير نفوذ،درتحت تسلط

under the veil of religion : درلفافه مذهب ،بعنوان مذهب ،ببهانه دين

under the weather : درسختى يابدبختى

under these rules : بموجب اين قوانين

under trustee : بازرگانى : تحت امانت

under various titles : به عناوين گوناگون

under way : دردست اقدام

under(onŠupon)the p of : به بهانه ،بعذر

under hand stoping : عمران : رگه شيب دار

under repairing : عمران : دردست تعمير

under secretary : معاون وزارت

underachievement : روانشناسى : کم اموزى

underachiever : روانشناسى : کم اموز

underact : درست انجام ندادن ،از کار کم گذاشتن

underage : فروسال , نابالغ , صغير

underarm : زيربغل

underbaked : نيم پخته ،ناپخته

underbelly : زيرشکم

underbid : (درمناقصه )از همه کمتر قيمت دادن

underbody : زير تنه

underbred : نااصل زاده

underbrush : بوته ،درخت کوچک روينده در زير درخت

undercharge : کم حساب کردن ،کم مطالبه کردن از،کم خرج گذاشتن در ( تفنگ)

underchin : زير فک

underclassman : شاگرد سالهاى اول و دوم دانشگاه

underclothes : لباس زير , زير پيراهني

underclothing : زير پيراهني , لباس زير

undercoat : بتونه کاري کردن , پشم زيرين , بطانه , آستر , زير لايه

undercompounded : الکترونيک : کم ترکيب

underconsumption theory : بازرگانى : نظريه مصرف ناکافى

undercool : خيلى کمتر از ميزان لازم سرد کردن ،فوق العاده سرد کردن

undercover : زيرجلي , زير جلي

undercroft : اتاق کليسا

undercurrent : جريان تحتاني , زير موج , عمل پنهاني

undercut : راسته , پشت مازه

undercutting : بازرگانى : روى دست رفتن

undercutting of commutator : الکترونيک : تراشيدن جابه جاگر

underdeveloped : عقب افتاده , کم توسعه , توسعه نيافته , کم پيشرفت , بي صنعت , بدون ترقي

underdeveloped area : بازرگانى : منطقه توسعه نيافته

underdeveloped areas : قانون ـ فقه : مناطق عقب مانده و کم پيشرفت

underdeveloped countries : بازرگانى : کشورهاى توسعه نيافته

underdeveloped nations : بازرگانى : ملل توسعه نيافته

underdistance : ورزش : روش تمرينى دونده در مسافتى کمتر از معمول مسابقه براى ازدياد سرعت

underdo : از کار کم گذاردن ،قصور کردن ،نيم پخته کردن( غذا)،نيم پز کردن

Underdog : آدم بازنده ، توسری خور

underdone : کم پخته

underdrain : زهکش زيرزمينى

underdraw : ورزش : کشيده نشدن زه تا اخر

underdrawers : زير شلواري

underestimate : ناچيز پنداشتن ،دست کم گرفتن ،تخمين کم

underestimate : آسان شمردن , ناچيز پنداشتن , دست کم گرفتن , آسان گرفتن

underestimation : ناچيز شماري

underexpose : کمتر از حد لزوم در معرض( نور و غيره )قرار دادن

underfeed : غذاى غير کافى خوردن يا دادن

underfloor raceway : الکترونيک : سيمروى زير کف

underflow : پاريز

underfoot : جلو راه

undergarment : زير جامه , زيرپوش , زير پوش , لباس بزير

undergird : تقويت کردن ،بست زدن به

undergo : متحمل چيزي شدن

undergo mortification : رياضت کشيدن

undergo surgery : تحت عمل جراحي قرار گرفتن

undergrad u te : شاگرد درجه نگرفته ،شاگرد پايين رتبه

undergraduate : دانشجوى دوره ليسانس

undergrament : زيرپوش ،جامه زير

undergrip : ورزش : گرفتن زيمناست از زير

underground : زيرزميني , زير زمين

underground duct of kiln : معمارى : هواکش کوره

underground furnace : علوم مهندسى : کوره زيرزمينى

underground railway : معمارى : راه اهن زيرزمينى

undergrowth : زير گياه , زير رست

underhand : زير جلي

underhand service : ورزش : سرويس ساده

underhung : پيش امده ،اويخته

underlay : لايه زيرين

underlet : کمتر از ارزش واقعى اجاره دادن

underlie : در زير چيزى لايه قرار دادن ،زمينه جيزى بودن

underline : زير چيزى خط کشيدن ،تاکيد کردن ،خط زيرين

underling : ادم زير دست ،ادم پست و حقير،دون پايه

underlip : لب زيرين

underload circuit breaker : الکترونيک : فيوز کمى بار

underlying : در زير قرار گرفته ،اصولى يا اساسى ،متضمن

undermention : در زير ذکرکردن

undermentioned : نامبرده در زير

undermining : معمارى : اب شستگى

undermost : زير ترين , زيرين , ادني

underneath : از زير

underneath swimming : ورزش : شناى زيرابى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت توسعه پایدار بخش ساختمان با حفظ منابع انرژی
پاورپوینت سیستم های گرمایشی گرمایش از کف
پاورپوینت مزایای نمای خشک
پاورپوینت معماری عصارخانه
پاورپوینت نقد بنای خانه لندن
"پاورپوینت انسان،طبیعت،معماری(تفاوت مورچه و انسان)"
پاورپوینت شیشه پنجره
پاورپوینت هایتک و اکوتک
پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی-شهرستان بوشهر
پاورپوینت تحلیل بنای مهد کودک
پژوهش نمایشگاه نقاشی
پاورپوینت ابعاد و اندازه های استاندارد در مجتمع های مسکونی
پاورپوینت اصول و قواعد شیت بندی (درک و بیان محیط شهری)
پاورپوینت اقلیم بوشهر
پاورپوینت کنترل ایمنی وامنیت ماشین الات ومصالح و کارگاه
پاورپوینت آشنایی با میدان نقش‌جهان
پاورپوینت ایرادات برقی ساختمان
آشنایی با خانه مشروطه - آذربایجان‌شرقی
پاورپوینت آماده سازی زمین از منظرگاه طراحی شهری