لغات مشابه
under the presumption that : به گمان اين که

under the pretence of illness : به بهانه نا حوشى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: