لغات مشابه
under the pretence that : به بهانه اينکه

under the protection of : تحت حفاظت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: