لغات مشابه
underpin : پي بندي کردن

underpinning : پي بري , پي بندي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: