لغات مشابه
underpopulation : بازرگانى : کمبود جمعيت

underpricing : بازرگانى : کم قيمت گذاشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: