لغات مشابه
underprivileged : درمضيقه , کم اميتاز

underproduction : بازرگانى : توليد ناکافى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: