لغات مشابه
underquote : (از ديگران) کمتر،مظنه دادن

underrate : ناچيز شمردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: