لغات مشابه
undersecratary : معاون وزارت خانه

undersecretary : معاون وزارتخانه , معون وزارتخانه , معاونت , معاون وزير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: