لغات مشابه
undershot : درباب چرخى گفته ميشود ) که اب اززيرانرابگرداند

underside : دورني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: