لغات مشابه
undersigned : امضاء کننده زير،داراى امضاء( در زير صفحه)

undersirable inflation : بازرگانى : تورم نامطلوب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: