لغات مشابه
understandable : دريافتني

understanding : برداشت , درک , دريافت , تفاهم , درک عقلاني , ادراک , تفهم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: