لغات مشابه
understatement : کتمان حقيقت

understeer : ورزش : تمايل اتومبيل به مستقيم رفتن در سر پيچ بيش از انتظار راننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی