لغات مشابه
undervaluation : تقويم ياارزيابى کمتر از ميزان واقعى ،کم ارزش گذارى

undervalue : کمتر از ارزش واقعى تخمين زدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: