لغات مشابه
undirected : هدايت نشده

undisciplined : بي انضبات

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: