لغات مشابه
undulant : موج دار

undulant fever : مالت ،مالطه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی