لغات مشابه
unemployed : خانه نشين , بي کار , بي کاره , بي حرفه , بيکار , بکار بيفتاده

unemployment : بيکاري , بي کاري , عدم اشتغال , بيکارسازي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی