لغات مشابه
unemployment fund : بازرگانى : صندوق تامين بيکارى

unemployment insurance : بازرگانى : بيمه بيکارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: